Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci nepriamou formou pre organizácie verejného sektora

Európske Digitálne Inovačné Huby (EDIH) získali podporu z EÚ na poskytovanie bezplatnej pomoci slovenským podnikom pri ich digitalizácii a získavaní financií na digitálne projekty. Medzi podporené projekty patrí aj HOPERO.

HOPERO vyhlasuje v súvislosti s tým výzvu, vďaka ktorej budete môcť získať pomoc v tejto oblasti.

1. Podmienky pomoci

Výzva je určená pre:

 • Organizácie verejného sektora (OVS)

Ďalšie podmienky:

 • žiadateľ nie je evidovaný v Systéme včasného odhaľovania rizika a vylúčenia (EDES) ako vylúčená osoba alebo subjekt
 • pomoc poskytnutá týmto EDIH-om sa nebude týkať hospodárskej činnosti obce, resp. hospodárskej činnosti iného subjektu verejného sektora

2. Prečo je potrebné podať žiadosť o poskytnutie pomoci?

Žiadosť je potrebné podať, lebo pomoc, ktorú dostanete, je financovaná z prostriedkov EÚ. Preto potrebujeme zabezpečiť minimálnu administratívu s tým spojenú. Vďaka podanej žiadosti získate služby, ktoré napomôžu vo Vašom rozvoji.

 

Žiadosť o poskytnutie pomoci sa podáva:

 1. osobne – v listinnej podobe. Formulár žiadosti bude poskytnutý organizátorom podujatia. Je nutné ho vyplniť, podpísať a odovzdať poskytovateľovi pomoci.
 2. mailom – je nutné ju podať z oficiálneho mailu organizácie verejného sektora, ktorá danú žiadosť podáva.

Prosím v predmete mailu uveďte: Žiadosť o poskytnutie pomoci

Text mailu:

„Dobrý deň,

Žiadame Vás o poskytnutie pomoci v súlade s výzvou na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci nepriamou formou pre organizácie verejného sektora. Potvrdzujem, že som oboznámený s podmienkami získania pomoci, ako aj s cenníkom a spĺňam všetky podmienky pomoci.

S pozdravom.”

3. Čo ma to bude stáť?

OVS získa pomoc po zaregistrovaní a overení oprávnenosti úplne zdarma.

4. Čo by som mal ešte vedieť?

Výška poskytnutej pomoci:

 • Výška poskytnutej pomoci bude závisieť od typu služby, ktorá Vám bude poskytnutá. Súčasťou danej výzvy je Hopero cenník služieb, kde nájdete ceny za rôzne typy služieb, ktoré poskytujeme. Druh služby a teda aj výška pomoci bude každému prijímateľovi nastavená podľa jeho potrieb a na základe jeho požiadaviek.

Zdroj, odkiaľ bude pomoc financovaná:

 • 50% Európskou komisiou A.4 – Digital Transformation of Industrial Ecosystems
 • 50% z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky na podporu digitalizácie mikro, malých a stredných podnikov, malých spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou a organizácií verejného sektora.

Kto mi pomoc poskytne:

Pomoc poskytujú členovia HOPERA:

 1. Kempelenov inštitút inteligentných technológií (KINIT)
 2. Civitta Slovakia, a. s. (CIVITTA),
 3. Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE)
 4. Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied (COO SAS)

Typ pomoci:

 • Jedná sa o pomoc formou nepriamej nefinančnej podpory. Nedostanete síce finančné prostriedky, ale poskytneme Vám služby, ktoré zvýšia Vašu konkurencieschopnosť.

Schéma 1, v rámci ktorej HOPERO poskytuje pomoc.

Dátum zverejnenia výzvy: 6.6.2023

Join us

Register for Hopero

Sign up to Hopero and tell us about your current situation by filling in a short questionnaire. We will prepare a tailor-made Hopero service offer for you.

Podujatia

Pripravujeme pre vás