Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci nepriamou formou pre organizácie verejného sektora

Výzva je zameraná na poskytovanie minimálnej pomoci z prostriedkov POO na podporu digitalizácie organizácií verejného sektora prostredníctvom európskych centier digitálnych inovácií (ďalej len „ECDI“). Pomoc poskytnutá týmto ECDI prostredníctvom danej výzvy sa nebude týkať hospodárskej činnosti organizácie verejnej správy.

Realizácia aktivít a poskytovanie služieb ECDI je finančne zabezpečené z prostriedkov mechanizmu POO (50 %) a z prostriedkov priamo riadeného programu Digitálna Európa (50 %).

ECDI sú jednotné kontaktné miesta, ktoré pomáhajú spoločnostiam stať sa konkurencieschopnejšími v súvislosti s ich obchodnými či výrobnými procesmi, produktmi alebo službami využívajúcimi digitálne technológie. Zameriavajú sa na aplikovanie technológií, ako sú umelá inteligencia, vysokovýkonné výpočty, posilnenie kybernetickej bezpečnosti či iné základné a pokročilé digitálne technológie. ECDI budú slovenským podnikom a organizáciám verejného sektora nepriamou formou prostredníctvom nefinančnej podpory bezplatne poskytovať priestor na testovanie a experimentovanie, prístup k technológiám, pomoc pri získavaní ďalšej finančnej podpory alebo pri zvyšovaní digitálnych zručností ich zamestnancov.

Medzi tieto centrá patrí aj ECDI podporený prostredníctvom projektu s názvom „Slovak Artificial Intelligence Digital Innovation Hub“ (kód projektu: 17I03-04-V01-00003) v rámci výzvy s kódom 17I03-04-V01 (ďalej len „HOPERO“), ktorý je zameraný na umelú inteligenciu.

ECDI HOPERO tvoria nasledujúci členovia:

 1. KEMPELENOV INSTITUT INTELIGENTNYCHTECHNOLOGII (KINIT)
 2. Civitta Slovakia, a. s. (CIVITTA),
 3. Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE)
 4. Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied (COO SAS)

1. Podmienky pomoci

Výzva je určená pre:
 • Organizácie verejného sektora (OVS) – právnické osoby zapísané v štatistickom registri organizácií, ktoré sú zaradené v sektore verejnej správy v súlade s európskou metodikou ESA 2010 ustanovenou Nariadením EP a Rady (EÚ) č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii.
Ďalšie podmienky:
 • žiadateľ nie je evidovaný v Systéme včasného odhaľovania rizika a vylúčenia (EDES) ako vylúčená osoba alebo subjekt
 • pomoc poskytnutá týmto EDIH-om sa nebude týkať hospodárskej činnosti obce, resp. hospodárskej činnosti iného subjektu verejného sektora

2. Prečo je potrebné podať žiadosť o poskytnutie pomoci?

Žiadosť je potrebné podať, lebo pomoc, ktorú dostanete, je financovaná z prostriedkov EÚ. Preto potrebujeme zabezpečiť minimálnu administratívu s tým spojenú. Vďaka podanej žiadosti získate služby, ktoré napomôžu vo Vašom rozvoji.

 

3. Druh poskytnutej pomoci (služby)

Žiadateľ môže požiadať o nefinančnú bezplatnú podporu a to o poskytnutie:

 • individuálnej služby – ide o službu, ktorá bude poskytnutá jednému žiadateľovi/ prijímateľovi pomoci na základe zmluvného vzťahu.
 • skupinovej služby – ide o službu, ktorá bude poskytnutá viacerým žiadateľom/prijímateľom pomoci v rámci hromadného podujatia. Pod hromadným podujatím sa rozumie organizované školenie, workshop, konferencia, hromadné konzultácie prípadne iné aktivity, na ktorých sa zúčastňujú viacerí žiadatelia/ prijímatelia pomoci.

4. Spôsob uchádzania sa o poskytnutie pomoci

Žiadateľ sa môže uchádzať o poskytnutie pomoci nasledovne:

 1. vyplnením žiadosti o poskytnutie pomoci nepriamou formou (ďalej ako „žiadosť“), ktorú obdržíte buď po registrácií na webovej stránke HOPERO: https://klient.hopero.sk/ alebo pri registrácií na konkréte HOPERO podujatie.

Bližšie informácie a termíny na predkladanie žiadostí pre konkrétny druh služby budú zverejnené webovej stránke HOPERO, resp. v jej klientskej zóne

5. Čo ma to bude stáť?

Jedná sa o nefinančnú bezplatnú podporu, takže za poskytnutú pomoc nebudete platiť.

Výška poskytnutej pomoci bude závisieť  od druhu a typu služby, ktorá bude žiadateľovi/prijímateľovi pomoci poskytnutá. Prílohou výzvy je cenník služieb, v ktorom sú uvedené ceny za rôzne druhy a typy služieb, ktoré ECDI poskytuje. Žiadateľ má možnosť vybrať si z daného cenníka službu podľa svojich požiadaviek a potrieb.

 • Dátum zverejnenia výzvy: 20.02.2023
 • Dátum aktualizácie výzvy: 24.10.2023

Aktualizáciou sa upravil spôsob podávania žiadostí a doplnili sa informácie o ECDI a zameraní výzvy. Ostatné časti výzvy ostali nezmenené. Aktualizácia výzvy nemá vplyv na už podané žiadosti. Pôvodnú výzvu zverejnenú 20.02.2023 môžete nájsť tu.

Prílohy výzvy:

Pripojte sa k nám

Registrácia do Hopero

Zaregistrujte sa do Hopero a vyplnením krátkeho dotazníka nám priblížte vašu aktuálnu situáciu. Pripravíme pre vás ponuku na mieru šitých Hopero služieb.

Podujatia

Pripravujeme pre vás