AI Awards: Dôveryhodná AI

AI Awards: dôveryhodná AI je ocenenie pre organizácie a ich AI tímy, ktoré vyvíjajú a nasadzujú svoje systémy s umelou inteligenciou (systémy AI) zodpovedným spôsobom s prihliadnutím na princípy tzv. dôveryhodnej a na človeka orientovanej AI.

Využívanie umelej inteligencie otvára dvere kľúčovým etickým otázkam, ako je dopad systémov AI na ľudskú autonómiu, mieru ich spoľahlivosti, bezpečnosti, či ochrany súkromia. Prvý ročník AI awards oceňuje organizácie a AI tímy, ktoré hľadajú a vytvárajú spojenie medzi umelou inteligenciou a etikou.

Kto sa môže zapojiť

Organizácie

Organizácia pôsobiaca na Slovensku, ktorá vyvíja a nasadzuje systém s umelou inteligenciou zodpovedným spôsobom a s prihliadnutím na princípy tzv. dôveryhodnej a na človeka orientovanej AI.

AI tím

AI tím pôsobiaci na Slovensku, ktorý vyvíja a nasadzuje systémy s umelou inteligenciou zodpovedným spôsobom a s prihliadnutím na princípy tzv. dôveryhodnej a na čleveka orientovanej AI.

Ako sa zapojiť?
Podmienky prihlásenia

Registrácia

Čas

Podmienkou zaradenia do nominácie na ocenenie je korektné a pravdivé vyplnenie údajov v prihlasovacom formulári a udelenie súhlasu o zaradení medzi nominovaných.

Odborná podpora

Členovia poroty AI Awards: dôveryhodná AI sú odborníkmi v oblasti AI. Všetci členovia poroty budú prihlásené systémy AI hodnotiť individuálne i spoločne, prihliadajúc pri tom na mieru, v akej sa prihláseným systémom AI darí splniť požiadavky stanovené na dôveryhodnú AI. Porota je tvorená z členov Hopero a CERAI (Stála komisia pre etiku a reguláciu umelej inteligencie).

Kritérium hodnotenia

Hodnotenie jednotlivých prihlásených systémov AI bude vychádzať z odborných znalostí každého člena poroty tak, aby rozhodol, ktorý prihlásený projekt najlepšie spĺňa požiadavky kladené na dôveryhodný a zodpovedný vývoj a nasadzovanie systém AI tak, ako sú popísané v Etických usmerneniach pre dôveryhodnú umelú inteligenciu a v dokumente Assessment List for Trustworthy AI.

Požiadavky etickej a dôveryhodnej AI

Každý prihlásený systém bude posudzovaný s ohľadom na to, ako napĺňa požiadavky etickej a dôveryhodnej AI v oblastiach ako sú:

Ľudský dohľad a autonómia

Princíp zahŕňa základné práva, ľudský faktor a ľudský dohľad.

Zodpovednosť

Zohľadňuje kontrolovateľnosť, minimalizáciu negatívneho vplyvu a jeho oznamovanie, kompromisy a nápravu.

Transparentnosť a dohľadateľnosť

Zohľadňuje vysledovateľnosť, vysvetliteľnosť a komunikáciu.

Spoľahlivosť a bezpečnosť

Odolnosť voči útokom a bezpečnostná ochrana, záložný plán a všeobecná bezpečnosť, presnosť, spoľahlivosť a reprodukovateľnosť.

Spravodlivosť a férové konanie

Princíp zohľadňuje zabránenie nespravodlivej zaujatosti, prístupnosť a dizajn pre všetkých a účasť zainteresovaných strán.

Celospoločenské a environmentálne dopady

Zameriava sa na udržateľnosť a šetrnosť k životnému prostrediu, sociálny vplyv, spoločnosť a demokraciu.

Súkromie a citlivosť dát

Zameriava sa na rešpektovanie súkromia, kvalitu a integritu údajov a prístup k údajom.

Čo získa ocenený

Štatút ocenenia

Celé znenie ocenenia nájdete v Štatúte AI Awards: dôveryhodná AI

Podujatia

Pripravujeme pre vás