Hopero je súčasťou Európskej siete digitálnych inovačných centier

EDIH (European Digital Innovation Hubs) – Európske centrum digitálnych inovácií je kontaktné miesto, ktoré pomáha spoločnostiam reagovať na digitálne výzvy vytvárané Európskou komisiou. Ich cieľom je podporiť snahu dosiahnuť vysokú a udržateľnú konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov.

EDIH je riadený schémou de minimis

Schéma minimálnej pomoci z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky na podporu digitalizácie mikro, malých a stredných podnikov, malých spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou a organizácií verejného sektora upravuje poskytovanie pomoci de minimis pre mikro, malé a stredné podniky, malé spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou a organizácie verejného sektora prostredníctvom európskych centier digitálnych inovácií.

Predmetom tejto schémy je poskytovanie pomoci de minimis formou nepriamej nefinančnej podpory prostredníctvom prístupu k technickej expertíze a experimentovaniu, poradenstva, vrátane finančného poradenstva, zabezpečenia účasti na národných a medzinárodných odborných podujatiach, konzultácií, odborných školení, rozvoja zručností, prenájmu priestorov a technológií a služieb potrebných pre zvýšenie konkurencieschopnosti a digitálnu transformáciu MSP, malých spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou a OVS.

EDIHy sú jednotné kontaktné miesta, ktoré pomáhajú spoločnostiam stať sa konkurencieschopnejšími v súvislosti s ich obchodnými či výrobnými procesmi, produktmi alebo službami využívajúcimi digitálne technológie. Zameriavať sa budú na aplikovanie technológií, ako sú umelá inteligencia, vysokovýkonné výpočty, posilnenie kybernetickej bezpečnosti či iné základné a pokročilé digitálne technológie. Pre MSP, malé spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou a OVS budú poskytovať priestor na testovanie a experimentovanie, prístup k technológiám, pomoc pri získavaní ďalšej finančnej podpory alebo pri zvyšovaní digitálnych zručností ich zamestnancov.

Hopero je súčasťou celoeurópskej siete, ktorá vznikla v súlade s čl. 16 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/694 z 29. apríla 2021, ktorým sa zriaďuje program Digitálna Európa.

Realizácia aktivít a poskytovanie služieb Hopero podľa ods. 2 tohto článku bude finančne zabezpečené z prostriedkov mechanizmu (50 %) a z prostriedkov priamo riadeného programu Digitálna Európa (50 %), a v prípade projektov ECDI, ktoré získali „pečať excelentnosti“ (bez finančnej podpory z programu Digitálna Európa), iba z prostriedkov mechanizmu (100 %) tak, aby poskytované služby boli prijímateľom pomoci poskytované bezplatne. Zároveň je zabezpečené, že na úrovni EDIH nie je poskytovaná pomoc – akákoľvek výhoda bude prenesená na úroveň prijímateľov pomoci.

Cieľom pomoci je podporiť reformy a investície zamerané na zvýšenie životnej úrovne

Poskytovanie pomoci de minimis sa realizuje v kontexte Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, ktorého hlavným cieľom je podporiť reformy a investície zamerané na zvyšovanie životnej úrovne. Jednou z priorít je efektívna verejná správa a digitalizácia, zvýšenie produktivity a konkurencieschopnosti slovenských podnikov. Nutným predpokladom na prechod na digitálne hospodárstvo sú reformy a investície zamerané na digitálnu transformáciu verejnej správy, priemyselnej výroby a poskytovania služieb.

Projekty podporené v rámci tejto schémy budú zamerané na aplikovanie technológií, ako sú umelá inteligencia, vysokovýkonné výpočty, posilnenie kybernetickej bezpečnosti či iné základné a pokročilé digitálne technológie, v závislosti od potrieb odberateľov služieb. Hopero bude podnikom poskytovať priestor na testovanie a experimentovanie, prístup k technológiám, podporu a pomoc pri získavaní ďalšej finančnej podpory alebo pri zvyšovaní digitálnych zručností ich zamestnancov.  

Hlavné oblasti podpory sú zamerané najmä na: 

  •  zvyšovanie povedomia a poskytovanie alebo zabezpečenie prístupu k odborným znalostiam, know-how a službám v oblasti digitálnej transformácie vrátane poskytovania testovacích a experimentálnych zariadení;  
  • poskytovanie podpory v oblasti pokročilých digitálnych zručností (napr. koordináciou s poskytovateľmi vzdelávania pri poskytovaní krátkodobých školení pre pracovníkov a stáží pre študentov);
  • podporu MSP, malým spoločnostiam so strednou trhovou kapitalizáciou a OVS, aby sa stali konkurencieschopnejšími a zlepšili svoje obchodné, organizačné alebo prevádzkové modely pomocou nových technológií;  
  • podporu pri prepájaní priemyslu, podnikov a administratívy, ktoré potrebujú nové technologické riešenia, so spoločnosťami, ktoré majú riešenia pripravené pre aplikáciu do praxe.  

Podľa schémy vzniká povinnosť viesť Zoznam firiem, ktorým bola poskytnutá pomoc.

Pripojte sa k nám

Registrácia do Hopero

Zaregistrujte sa do Hopero a vyplnením krátkeho dotazníka nám priblížte vašu aktuálnu situáciu. Pripravíme pre vás ponuku na mieru šitých Hopero služieb.

Podujatia

Pripravujeme pre vás