Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie pomoci de minimis na podporu digitalizácie v zmysle Schémy DM 16/2022 - v znení dodatku č. 1

Dátum zverejnenia výzvy: 2. 11. 2023

Výzva v zmysle Schémy DM 16/2022 spadá pod Komponent 17: Digitálne Slovensko (štát v mobile, kybernetická bezpečnosť, rýchly internet pre každého, digitálna ekonomika) Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (ďalej ako „POO“),  Investíciu 3: Zapojenie sa do cezhraničných európskych projektov („multi-country projects“) vedúcich k budovaniu digitálnej ekonomiky. 

Výzva je zameraná na poskytovanie minimálnej pomoci z prostriedkov POO na podporu digitalizácie mikro, malých a stredných podnikov, malých spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou a organizácií verejného sektora prostredníctvom európskych centier digitálnych inovácií (ďalej len „ECDI“). Realizácia aktivít a poskytovanie služieb ECDI je finančne zabezpečené z prostriedkov mechanizmu POO (50 %) a z prostriedkov priamo riadeného programu Digitálna Európa (50 %).

ECDI sú jednotné kontaktné miesta, ktoré pomáhajú spoločnostiam stať sa konkurencieschopnejšími v súvislosti s ich obchodnými či výrobnými procesmi, produktmi alebo službami využívajúcimi digitálne technológie. Zameriavajú sa  na aplikovanie technológií, ako sú umelá inteligencia, vysokovýkonné výpočty, posilnenie kybernetickej bezpečnosti či iné základné a pokročilé digitálne technológie. ECDI  budú slovenským podnikom nepriamou formou prostredníctvom nefinančnej podpory bezplatne poskytovať priestor na testovanie a experimentovanie, prístup k technológiám, pomoc pri získavaní ďalšej finančnej podpory alebo pri zvyšovaní digitálnych zručností ich zamestnancov. 

Medzi tieto centrá patrí aj ECDI podporený prostredníctvom projektu s názvom „Slovak Artificial Intelligence Digital Innovation Hub“ (kód projektu: 17I03-04-V01-00003) v rámci výzvy s kódom 17I03-04-V01  (ďalej len „HOPERO“), ktorý je zameraný na umelú inteligenciu.

ECDI HOPERO tvoria nasledujúci členovia:

 1. Kempelenov inštitút inteligentných technológií (KInIT)
 2. Civitta Slovakia, a. s. (CIVITTA)
 3. Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE)
 4. Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied (COO SAS)

A. Podmienky poskytnutia pomoci

 • Výzva je určená pre žiadateľa, ktorý spĺňa nasledujúce podmienky:

1. je podnikom t. j. subjektom, ktorý vykonáva hospodársku činnosť a je účastníkom hospodárskej súťaže, bez ohľadu na právnu formu a spôsob financovania. Hospodárskou činnosťou je každá činnosť, ktorá spočíva v ponuke tovarov a/alebo služieb na trhu.

2. je jediným podnikom podľa článku 2 ods. 2 nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013.

3. je podnikom, ktorý spĺňa jednu z nasledujúcich veľkostných kategórii podniku1:

 • Mikro podnik (počet zamestnancov menej ako 10, ročný obrat nepresahuje 2 mil. EUR celková ročná bilančná suma2 nepresahuje 2 mil. EUR),
 • Malý podnik (počet zamestnancov menej ako 50, ročný obrat nepresahuje 10 mil. EUR, celková ročná bilančná suma nepresahuje 10 mil. EUR),
 • Stredný podnik (počet zamestnancov menej ako 250, ročný obrat nepresahuje 50 mil. EUR, celková ročná bilančná suma nepresahuje 43 mil. EUR)
 • Malá spoločnosť so strednou trhovou kapitalizáciou (počet zamestnancov nepresahuje  499, ročný obrat nepresahuje 100 mil. EUR, celková ročná bilančná suma nepresahuje 86 mil. EUR.)

alebo je organizáciou verejného sektora (ďalej len OVS), ktoré využijú pomoc na hospodárske účely. OVS sú právnické osoby zapísané v štatistickom registri organizácií, ktoré sú zaradené v sektore verejnej správy v súlade s európskou metodikou ESA 2010 ustanovenou Nariadením EP a Rady (EÚ) č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii a z hľadiska veľkostnej kategórie patria medzi veľké podniky.

4. maximálna výška pomoci de minimis, ktorá mu bola poskytnutá  (vrátane všetkých členov skupiny podnikov, ktorí so žiadateľom tvoria jediný podnik) v priebehu obdobia troch po sebe idúcich fiškálnych rokov  nepresiahla 200 000 EUR a to aj od iných poskytovateľov alebo v rámci iných schém pomoci de minimis. Žiadateľovi bude môcť byť poskytnutá pomoc de minimis maximálne do hodnoty, ktorá predstavuje rozdiel medzi 200 000 EUR a výškou získanej pomoci de minimis za obdobie posledných troch po sebe idúcich fiškálnych rokov.

5. nie je podnikom, voči ktorému sa uplatňuje vrátenie štátnej pomoci na základe rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom bola táto štátna pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom. Uplatňovanie vrátenia štátnej pomoci na základe rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom bola táto štátna pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom nemôže byť ani voči členom skupiny podnikov, ktoré so žiadateľom tvoria jediný podnik.

6. je podnikom, ktorý nepôsobí v nasledujúcich odvetviach hospodárstva Slovenskej republiky3:

 • v sektore rybolovu a akvakultúry, na ktoré sa vzťahuje osobitné nariadenie,
 • v oblasti prvovýroby poľnohospodárskych výrobkov,
 • v sektore spracovania a marketingu poľnohospodárskych výrobkov, a to v týchto prípadoch:
  • ak je výška pomoci stanovená na základe ceny alebo množstva takýchto výrobkov kúpených od prvovýrobcov alebo výrobkov umiestnených na trhu príslušnými podnikmi,
  • ak je pomoc podmienená tým, že bude čiastočne alebo úplne postúpená prvovýrobcov,
 • v činnostiach súvisiacich s vývozom do tretích krajín alebo členských štátov, konkrétne pomoci priamo súvisiacej s vyvážanými množstvami, na zriadenie a prevádzkovanie distribučnej siete alebo inými bežnými výdavkami súvisiacimi s vývoznou činnosťou,
 • v činnostiach, ktoré sú podmienené uprednostňovaním používania domáceho tovaru pred dovážaným,
 • v činnostiach súvisiacich s vykonávaním cestnej nákladnej dopravy v prenájme alebo za úhradu.

7. služba, o ktorej poskytnutie sa v rámci predmetnej výzvy uchádza, mu nebola poskytnutá iným poskytovateľom ECDI alebo jeho partnermi

B. Druh poskytnutej pomoci (služby)

Žiadateľ môže požiadať o nefinančnú bezplatnú podporu a to o  poskytnutie :

 1. individuálnej služby – ide o službu, ktorá  bude poskytnutá jednému žiadateľovi/ prijímateľovi pomoci na základe zmluvného vzťahu.
 2. skupinovej služby –  ide o službu, ktorá bude poskytnutá viacerým žiadateľom/prijímateľom pomoci v rámci hromadného podujatia. Pod hromadným podujatím sa rozumie organizované školenie, workshop, konferencia, hromadné konzultácie prípadne iné aktivity, na ktorých sa zúčastňujú viacerí žiadatelia/ prijímatelia pomoci.

C. Výška poskytnutej pomoci

Výška poskytnutej pomoci bude závisieť  od druhu a typu služby, ktorá bude žiadateľovi/prijímateľovi pomoci poskytnutá. Prílohou výzvy je cenník služieb, v ktorom sú uvedené ceny za rôzne druhy a typy služieb, ktoré ECDI poskytuje. Žiadateľ má možnosť vybrať si z daného cenníka službu podľa svojich požiadaviek a potrieb. Následne, na základe identifikácie konkrétnej služby, je potrebné určiť výšku pomoci de minimis. Výsledná výška poskytnutej pomoci de minimis bude  zarátaná do maximálneho možného stropu4 pomoci jedinému podniku a bude zaevidovaná do IS SEMP.

Výpočet výšky poskytnutej pomoci na základe cenníka služieb každého ECDI:

Výsledná výška poskytnutej pomoci = 0,55 *(počet jednotiek služieb využitých prijímateľom podľa cenníka * jednotková cena za službu).

 

D. Spôsob uchádzania sa o poskytnutie pomoci

Žiadateľ sa uchádza o poskytnutie pomoci vyplnením žiadosti o poskytnutie pomoci nepriamou formou (ďalej ako „žiadosť“), ktorú obdržíte buď po registrácií na webovej stránke HOPERO: https://klient.hopero.sk/ alebo pri registrácií na konkréte HOPERO podujatie.

Bližšie informácie a termíny na predkladanie žiadostí pre konkrétny druh služby budú zverejnené webovej stránke HOPERO, resp. v jej klientskej zóne.

Žiadateľ spolu so žiadosťou prekladá nasledujúce prílohy: 

 1. Čestné vyhlásenie k jedinému podniku (relevantné pre všetky subjekty)
 2. a) Čestné vyhlásenie o veľkostnej kategórii podniku (relevantné pre MSP, malú spoločnosť so strednou trhovou kapitalizáciou)

       2b) Čestné vyhlásenie k veľkostnej kategórii podniku pre orgány verejného sektora (relevantné pre orgán verejnej správy) 

V prípade hromadných podujatí sa „žiadosťou“ rozumie prihláška, resp. online registrácia na príslušné podujatie. V danom prípade budú prílohy súčasťou „žiadosti“.  

Z dôvodu zjednodušenia administratívy a urýchlenia procesov prijímateľ oznamuje, že ak žiadateľ nepredloží kompletnú žiadosť, resp. bude predložená žiadosť s nesprávnymi údajmi, no vykonávateľ schémy bude schopný z verejne dostupných údajov overiť, že žiadateľ spĺňa podmienky na poskytnutie pomoci, tak žiadosť bude schválená bez formálneho procesu doplňovania. 

Celý proces a postup poskytnutia pomoci pre konkrétny druh služby je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Proces výzvy

Dôležité pojmy: 

 • Definícia podniku za účelom vyhlásenia o veľkostnej kategórií podniku: 

Podnikom je každý subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť a je účastníkom hospodárskej súťaže, bez ohľadu na právnu formu a spôsob financovania. Hospodárskou činnosťou je každá činnosť, ktorá spočíva v ponuke tovarov a/alebo služieb na trhu. 

Podnik môže byť tvorený viacerými právnickými a fyzickými osobami, pričom spôsob, ako sa  zohľadňujú údaje pre výpočet počtu pracovníkov a finančných súm pri jednotlivých typoch podnikov (t.j. samostatný podnik, partnerské podniky a prepojené podniky), sú definované v článku 3 Prílohy I nariadenia (EÚ) č. 651/2014 a na účely tohto čestného vyhlásenia je potrebné ich zohľadniť v súlade s metodikou výpočtu obsiahnutou v článkoch 4 až 6 Prílohy I nariadenia (EÚ) č. 651/2014 (samostatný podnik a prepojené podniky v celej výške daných údajov, partnerské podniky pomerne). 

Reťaz prepojených a partnerských podnikov tvoriacich vlastnícku štruktúru podniku žiadateľa neprerušujú účelové konštrukcie (napr. občianske združenia, združenia právnických osôb a podobne), ktorých cieľom je formálne oddeliť dva podniky. 

Definícia mikro, malých a stredných podnikov a malej spoločnosti s trhovou kapitalizáciou  sa neobmedzuje na územie Slovenskej republiky, pretože z podstaty fungovania spoločného trhu EÚ je potrebné brať na zreteľ aj cezhraničné pôsobenie podniku (jeho jednotlivých častí), ako aj skutočnú hospodársku silu daného podniku, a preto sa pri výpočte počtu pracovníkov a finančných súm  zarátavajú aj údaje za prepojené a partnerské podniky so sídlom mimo územia Slovenskej republiky. 

V súlade s judikatúrou Súdneho dvora EÚ (napr. vo veci C-222/04 Cassa di Risparmio di Firenze) sa za subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť (podnik) považuje aj fyzická osoba, ktorá má kontrolný podiel v spoločnosti a zároveň sa priamo/alebo nepriamo podieľa na riadení spoločnosti, pričom môže vytvoriť prepojenie s inými podnikmi, a to bez ohľadu na to, či tieto spoločnosti pôsobia na rovnakých/priľahlých trhoch. 

V kontexte prepojení prostredníctvom fyzických osôb podľa článku 3 ods. 3 Prílohy I nariadenia (EÚ) č. 651/2014  sa blízke rodinné väzby automaticky považujú za dostatočné na vyvodenie záveru, že fyzické osoby konajú spoločne.  

 • Definícia jediného podniku podľa článku 2 ods. 2 nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013): 

Jediný podnik je definovaný v článku 2 ods. 2 nariadenia  de minimis a zahŕňa všetky subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť, medzi ktorými je aspoň jeden z týchto vzťahov: 

a) jeden subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť má väčšinu hlasovacích práv akcionárov alebo spoločníkov v inom subjekte vykonávajúcom hospodársku činnosť;

b) jeden subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť má právo vymenovať alebo odvolať väčšinu členov správneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu iného subjektu vykonávajúceho hospodársku činnosť;

c) jeden subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť má právo dominantným spôsobom ovplyvňovať iný subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť na základe zmluvy, ktorú s daným subjektom vykonávajúcim hospodársku činnosť uzavrel, alebo na základe ustanovenia v zakladajúcom dokumente alebo stanovách spoločnosti;

d) jeden subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť, ktorý je akcionárom alebo spoločníkom iného subjektu vykonávajúceho hospodársku činnosť, má sám na základe zmluvy s inými akcionármi alebo spoločníkmi daného subjektu vykonávajúceho hospodársku činnosť pod kontrolou väčšinu hlasovacích práv akcionárov alebo spoločníkov v danom subjekte vykonávajúcom hospodársku činnosť.

Subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť, medzi ktorými sú typy vzťahov uvedené v písm. a) až d) prostredníctvom jedného alebo viacerých iných subjektov vykonávajúcich hospodársku činnosť, sa takisto považujú za jediný podnik. 

V súlade s judikatúrou Súdneho dvora EÚ (napr. vo veci C-222/04 Cassa di Risparmio di Firenze) sa za subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť (podnik) považuje aj fyzická osoba, ktorá má kontrolný podiel v spoločnosti a zároveň sa priamo/alebo nepriamo podieľa na riadení spoločnosti, pričom môže vytvoriť prepojenie s inými podnikmi. To znamená, že fyzická osoba v podniku žiadateľa má   50 %alebo viac  imania alebo hlasovacích práv a zároveň sa podieľa sa táto fyzická osoba priamo/alebo nepriamo podieľa na riadení spoločnosti. Takáto fyzická osoba považuje za podnik a môže prepojiť podnik žiadateľa s inými podnikmi. 

Prílohy výzvy

 1. Schéma minimálnej pomoci z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky na podporu digitalizácie mikro, malých a stredných podnikov, malých spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou a organizácií verejného sektora (Schéma DM – 16/2022) v znení dodatku č. 1
 2. Žiadosť o poskytnutie pomoci de minimis na podporu digitalizácie v zmysle Schémy DM – 16/2022, vrátane čestného vyhlásenia k jedinému podniku a čestného vyhlásenia k veľkostnej kategórii podniku
 3. Cenník služieb
 4. Čestné vyhlásenie k veľkostnej kategórii podniku pre orgán verejného sektora (relevantné pre orgán verejnej správy)
 5. Metodický pokyn PMU k jedinému podniku
 6. Príručka EK pre používateľov k definícii MSP

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutej pomoci de minimis.

21.3. | Dodatok k výzve

Poznámky:

[1] V súlade s prílohou I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy v platnom zneníPodnik spĺňa veľkostnú kategóriu podniku, ak spĺňa kritérium „počet zamestnancov“ a jednu z dvoch hodnôt „ročný obrat“ alebo „celková ročná bilančná suma“. Nemusí spĺňať obe hodnoty, jednu z hodnôt môže aj presiahnuť bez vplyvu na danú kategóriu.

[2] Celková ročná bilančná suma, resp. ročná súvaha sa vzťahuje na hodnotu hlavných aktív spoločnosti.

[3] Ak žiadateľ pôsobí v sektoroch uvedených v ods. a), b), c) alebo f) a zároveň pôsobí v jednom alebo viacerých iných sektoroch alebo vyvíja ďalšie činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti Schémy DM 16/2022, vzťahuje sa táto výzva na pomoc poskytovanú v súvislosti s týmito ďalšími sektormi alebo na tieto ďalšie činnosti za podmienky, že žiadateľ zabezpečí pomocou primeraných prostriedkov, ako je oddelené činností alebo rozlíšenie výdavkov (napr. analytická evidencia), aby činnosti vykonávané v sektoroch vylúčených z rozsahu pôsobnosti Schémy 16/2022 neboli podporované z pomoci poskytovanej v súlade s touto schémou.

[4] Maximálna výška pomoci de minimis poskytnutá prijímateľovi (vrátane všetkých členov skupiny podnikov, ktorí s prijímateľom tvoria jediný podnik podľa článku 2 ods. 2 nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013) nepresiahne 200 000 EUR (strop pomoci)  v priebehu obdobia troch po sebe idúcich fiškálnych rokov, a to aj od iných poskytovateľov alebo v rámci iných schém pomoci de minimis (vrátane pomoci, ktorá má byť poskytnutá podľa Schémy DM16/2022).

[5] Konštanta 0,5 znamená intenzitu pomoci vo výške 50 %, teda výšku prostriedkov  mechanizmu (prostriedky programu Digitálna Európa nepredstavujú pomoc).

Pripojte sa k nám

Registrácia do Hopero

Zaregistrujte sa do Hopero a vyplnením krátkeho dotazníka nám priblížte vašu aktuálnu situáciu. Pripravíme pre vás ponuku na mieru šitých Hopero služieb.