Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis nepriamou formou

Európske Digitálne Inovačné Huby (EDIH) / Európske centrá digitálnych inovácií (ECDI) získali podporu z EÚ na poskytovanie bezplatnej pomoci slovenským podnikom pri ich digitalizácii a získavaní financií na digitálne projekty. Medzi tieto centrá patrí aj EDIH podporený prostredníctvom projektu s názvom „Slovak Artificial Intelligence Digital Innovation Hub“ (kód projektu: 17I03-04-V01-00003) v rámci výzvy s kódom 17I03-04-V01 (ďalej len „HOPERO“).

HOPERO vyhlasuje v súvislosti s tým výzvu, vďaka ktorej budete môcť získať pomoc v tejto oblasti.

1. Podmienky pomoci

Výzva je určená pre:

 • Malé podniky (počet zamestnancov menej ako 50, ročný obrat menej ako 10 mil. eur, celková ročná bilančná suma menej ako 10 mil. eur),
 • Stredné podniky (počet zamestnancov menej ako 250, ročný obrat menej ako 50 mil. eur, celková ročná bilančná suma menej ako 43 mil. eur
 • Podniky so strednou trhovou kapitalizáciou (počet zamestnancov menej ako 499, ročný obrat menej ako 100 mil. eur, celková ročná bilančná suma menej ako 86 mil.

Podnik je zaraditeľný do príslušnej kategórie podniku, ak spĺňa kritérium počtu zamestnancov a aspoň jedno z dvoch zvyšných kritérií uvedených vyššie (ročný obrat alebo celková ročná bilančná suma). Zároveň upozorňujeme, že do jednotlivých kategórií sa zaratávajú údaje za všetky partnerské a prepojené podniky (prepojenosť sa rieši nielen cez majetkové prepojenie, ale rieši sa aj prepojenosť cez fyzické osoby – konateľov spoločnosti). Celková ročná bilančná suma, resp. ročná súvaha sa vzťahuje na hodnotu hlavných aktív spoločnosti.

Ďalšie podmienky:

 • Hopero bude môcť žiadateľovi poskytnúť pomoc de minimis maximálne do hodnoty, ktorá predstavuje rozdiel medzi 200 000 € a výškou získanej pomoci de minimis za obdobie posledných troch fiškálnych rokov.
 • Voči podniku, ktorý pomoc chce získať, sa nemôže uplatňovať vrátenie štátnej pomoci na základe rozhodnutia EK, v ktorom bola táto štátna pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom.
 • Podnik nemôže žiadať pomoc pre jeho pôsobenie:
  • v sektore rybolovu a akvakultúry, na ktoré sa vzťahuje osobitné nariadenie
  • v oblasti prvovýroby poľnohospodárskych výrobkov
  • v sektore spracovania a marketingu poľnohospodárskych výrobkov, a to v týchto prípadoch:
   1. v činnostiach súvisiacich s vývozom do tretích krajín alebo členských štátov, konkrétne pomoci priamo súvisiacej s vyvážanými množstvami, na zriadenie a prevádzkovanie distribučnej siete alebo inými bežnými výdavkami súvisiacimi s vývoznou činnosťou,
   2. v činnostiach, ktoré sú podmienené uprednostňovaním používania domáceho tovaru pred dovážaným,
  • v činnostiach súvisiacich s vykonávaním cestnej nákladnej dopravy v prenájme alebo za úhradu.

2. Prečo je potrebné podať žiadosť o poskytnutie pomoci?

3. Čo ma to bude stáť?

MSP získa pomoc po zaregistrovaní a overení oprávnenosti úplne zdarma.

4. Aké kroky musím splniť, aby som vedel získať pomoc?

Hopero poskytuje nasledovné kategórie služieb:

 1. Komplexný Hopero program pomoci – pozostáva zo vzdelávacích workshopov, individuálnych konzultácií a podujatí. Účastník komplexného programu pomoci bude mať prístup aj ku všetkým skupinovým podujatiam bez nutnosti podávania ďalšej žiadosti.
 2. Skupinové podujatia – v prípade záujmu účasti len na niektorom z podujatí vyplníte registráciu na konkrétne podujatie, ktoré bude slúžiť aj ako žiadosť o poskytnutie pomoci. Tento typ pomoci je ale pre prijímateľov, ktorý nie sú členmi komplexného HOPERO programu pomoci, limitovaný. Je možné sa takto zúčastniť len skupinových podujatí, ktorých kumulatívna hodnota v zmysle cenníka nebude presahovať 1 000 eur.

V prípade, že po účasti na jednotlivom podujatí budete mať záujem sa stať klientom komplexného HOPERO programu pomoci, bude potrebné vyplniť registráciu pre Komplexný HOPERO program pomoci.

Výšku pomoci si viete overiť v cenníku, ktorý je zverejnený na webovej stránke HOPERO.

5. Čo by som mal ešte vedieť?

Výška poskytnutej pomoci:

Výška poskytnutej pomoci bude závisieť od typu služby, ktorá vám bude poskytnutá. Prílohou danej výzvy je cenník, kde nájdete ceny za rôzne typy služieb, ktoré poskytujeme. Druh služby a teda aj výška pomoci bude každému prijímateľovi nastavená podľa jeho potrieb a na základe jeho požiadaviek.

Zdroj, odkiaľ bude pomoc financovaná:

 • 50% Európskou komisiou A.4 – Digital Transformation of Industrial Ecosystems
 • 50% z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky na podporu digitalizácie mikro, malých a stredných podnikov, malých spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou a organizácií verejného sektora.

Kto mi pomoc poskytne:

Pomoc poskytujú členovia HOPERA:

 1. KEMPELENOV INSTITUT INTELIGENTNYCHTECHNOLOGII (KINIT)
 2. Civitta Slovakia, a. s. (CIVITTA),
 3. Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE)
 4. Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied (COO SAS)

Typ pomoci:

 • Jedná sa o pomoc de minimis formou nepriamej nefinančnej podpory. Nedostanete síce finančné prostriedky, ale poskytneme vám služby, ktoré zvýšia vašu konkurencieschopnosť.
 • Maximálna výška pomoci de minimis sa počas 3 fiškálnych rokov kumuluje a nemôže presiahnuť 200 000 EUR. Kumulácia neplatí len pre pomoc z HOPERA, ale aj pre pomoc získanú na základe iných výziev a iných poskytovateľov pomoci. Je teda potrebné, aby ste pred podaním žiadosti túto kumulovanú pomoc ešte nemali vyčerpanú.

Schéma, v rámci ktorej vám HOPERO poskytuje pomoc, určuje základné pravidlá poskytnutia tejto pomoci.

Dátum zverejnenia výzvy: 21. 8. 2023

Odkazy na súvisiace informácie:

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis nepriamou formou

Aktuálna Hodnota služieb

Schéma minimálnej pomoci z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky na podporu digitalizácie mikro, malých a stredných podnikov, malých spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou a organizácií verejného sektora.

Pripojte sa k nám

Registrácia do Hopero

Zaregistrujte sa do Hopero a vyplnením krátkeho dotazníka nám priblížte vašu aktuálnu situáciu. Pripravíme pre vás ponuku na mieru šitých Hopero služieb.